SPOLEČNĚ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Vážení spoluobčané, vzhledem k situaci, jenž je s onemocněním COVID-19, jsme se rozhodli doménu www.zlín.eu, kde běžně funguje webová stránka Váš PC Servis, dočasně uvolnit pro potřeby informování o aktuální situaci.

Informace
na oficiálním webu
města Zlína

Aktuální informace o ošetřovném pro OSVČ

Zlín – Odbor živnostenský Magistrátu města Zlína informuje osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), jak mají postupovat při podánížádosti o finanční příspěvek na ošetřovné.

Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě usnesení vlády České republiky č. 262 ze dne 19.3.2020 vyhlásilo dne 31.3.2020 v rámci programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 výzvu k podání žádosti o „OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ ZA OBDOBÍ OD 12.03.2020 DO 31.03.2020“.

Cíl vyhlášené výzvy – cílem vyhlášené výzvy je realizace programu na zmírnění dopadů způsobených šířením onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné, které jsou skutečně postiženy negativními dopady nouzového stavu, v jehož důsledku došlo k uzavření škol, anebo jiných dětských zařízení, a tato skutečnost jim z důvodu péče o dítě/děti mladší 13 let nebo o osobu zdravotně postiženou alespoň ve stupni I, znemožnila podnikat.

Podrobný popis programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 je k dispozici zde.

Způsob a výše podpory – podpora je poskytována ve formě dotace ex post.V rámci vyhlášené výzvy byla stanovena výše dotace 424 Kč/den, a to za kalendářní měsíc březen 2020 počínaje dnem 12.3.2020. Dotace je poskytována v režimu de minimis.

Způsob výplaty udělené dotace – udělená dotace je vyplácena bezhotovostně na bankovní účet, který uvede žadatel v žádosti.

Kdo může být příjemce dotace – příjemcem dotace může být osoba samostatně výdělečně činná, která na základě mimořádného opatření vlády České republiky1) proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče

 • o dítě/děti, které navštěvuje/jí školu nebo jiné dětské zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo
 • o nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
 • o osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, jestliže v době podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace vykonává samostatně výdělečnou činnost jako svou hlavní činnost,
 • splňuje definici malého a středního podniku uvedenou v Příloze č. 1 Nařízení Komice (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách),
 •  je zaregistrována jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a
 • nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (tj. Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, Pozemkovému fondu, Ministerstvu financí, jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, obcím a svazkům obcí) a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020.

Příjemce podpory nemůže být osoba samotně výdělečně činná, pokud ke dni podání žádosti

 • byl na její majetek podle zákona o konkurzu a vyrovnání soudem prohlášen konkurz, povoleno vyrovnání či zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,
 • bylo dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto o jejím úpadku
 • soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na její majetek nebo nařídil exekuci jeho majetku,
 • je v likvidaci,
 • její podnikatelská aktivita splňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení,
 • je podnikem v obtížích ve smyslu pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích2, anebo
 • podniká v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby (§ 1 odst. 3 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů).

Kdy lze o dotaci žádat – datum zahájení příjmu žádostí o ošetřovné za březen 2020 (tj. za období od 12.3.2020 do 31.3.2020): 1.4.2020 v 9:00 hod. (dne 1.4.2020 po 9 hodině bude také zpřístupněn formulář žádosti a s tím související dokumentace)

Datum ukončení příjmu žádostí o ošetřovné za březen 2020 (tj. za období od 12.3.2020 do 31.3.2020): 30.4.2020 ve 23:59 hodin.

Náležitosti žádosti o dotaci

 • žádost o dotaci / čestné prohlášení
 • doklad či potvrzení o zavření školského nebo dětského zařízení či zařízení poskytující sociální služby (tento doklad či potvrzení může být připojeno k žádosti v originálu nebo v prosté kopii)

Způsob podání žádosti – žádost o dotaci je možno podat pouze na příslušné žádosti MPO, která bude společně s výzvou programu a dalšími dokumenty zveřejněna na stránkách MPO www.mpo.cz/osetrovneOSVC

V případě potřeby s přípravou a doplněním žádosti se žadatel může obrátit na zdejší živnostenský úřad (nejlépe telefonicky na telefonním čísle 577 630 914, 577 630 915, popř. e-mailem na jkm@zlin.eu).

Žádost včetně všech příloh se podává Ministerstvu průmyslu a obchodu, a to:

 • prostřednictvím datové schránky ID bxtaaw4 nebo
 • e-mailem opatřeným elektronickým podpisem na adresu fpmpo20@mpo.cz (předmět e-mailu: FPMPO20) nebo
 • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

 • obálka musí být označena „neotvírat“ „FPMPO20“

Více informací – všechny informace, včetně žádosti a doprovodných informací naleznete na oficiálních stránkách MPO www.mpo.cz/osetrovneOSVC

Doplnění – výzva je vyhlášena na základě programu, který je realizován na základě zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dotace je poskytována podle § 3 písm. h) tohoto zákona na projekty v regionech se soustředěnou podporou státu a v ostatních regionech, jejichž podporování státem je žádoucí z jiných důvodů, a to konkrétně z důvodu šíření infekce SARS-CoV-19

Další možné podpory

Vložil/a: Irena Orságová

zdroj: zlin.eu