SPOLEČNĚ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Vážení spoluobčané, vzhledem k situaci, jenž je s onemocněním COVID-19, jsme se rozhodli doménu www.zlín.eu, kde běžně funguje webová stránka Váš PC Servis, dočasně uvolnit pro potřeby informování o aktuální situaci.

Informace
na oficiálním webu
města Zlína

Souhrn preventivních opatření vlády ČR a Krizového štábu obce s rozšířenou působností Zlín

Zlín – Níže v článku naleznete souhrn preventivních opatření vlády ČR a Krizového štábu obce s rozšířenou působností Zlín v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

Omezení pohybu a maloobchodního prodeje a některých služeb kvůli pandemii koronaviru bude v České republice platit nejméně do 11. dubna 6 hodin ráno. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vzala v pondělí 30. března 2020 na vědomí vláda Andreje Babiše. Rozhodla také o zřízení Centrálního řídicího štábu COVID-19, který bude řídit projekt tzv. chytré karantény.

Zákaz provozu restaurací a některých obchodů:

s účinností od 14. března 2020 s prodloužením do 11. dubna jsou uzavřeny maloobchodní prodejny a prodej služeb v provozovnách.

Zákaz se nevztahuje na prodejny potravin, výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, pohonných hmot, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, prodejny malých domácích zvířat, krmiv a potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin, časopisů a tabákových výrobků, prádelny a čistírny, prodej přes internet a další vzdálené prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně.

– Ministerstvo zdravotnictví vydalo další mimořádné opatření, kterým od 27. března 2020 rozšiřuje výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb. Nyní mohou být v provozu zámečnictví a servis dalších výrobků pro domácnost, opravy, údržba a instalace strojů a zařízení pro domácnost, provozování pohřebiště a provoz krematorií a myčky automobilů. Povoleno je také provozování ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.

 –  samoobslužné maloobchodní prodejny potravin mají povinnost bezplatně zákazníkům u každého vchodu poskytovat jednorázové rukavice se doplňuje o možnost místo jednorázových rukavic poskytovat bezplatně jiný obdobný ochranný prostředek na ruce, např. mikrotenový sáček.

od 14. března 2020 jsou uzavřeny provozovny stravovacích služeb včetně provozoven těchto služeb, umístěných v rámci nákupních center. (opatření prodlouženo do 11. dubna). Zákaz se nevztahuje na provozovny, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení) a na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení.

– do odvolání zakázán maloobchodního prodej na tržnicích a tržištích a provoz heren a kasin.

Zákaz kulturních, sportovních a dalších akcí:

– do odvolání jsou zakázány divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé. Stejné omezení se vztahuje i na přítomnost veřejnosti v prostorách vnitřních i vnějších sportovišť,

– pro veřejnost jsou uzavřeny některé služby, jedná se o posilovny, koupaliště, bazény, solária, sauny a dalších wellnes služby, hudební a společenské kluby, zábavních zařízení, veřejné knihovny, galerie a turistická informační centra.

Mimořádná opatření a doporučení na stránkách Ministerstva zdravotnictví

– od 31.3.2020 – Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým se stanovují výjimky z dosud platného krizové opatření schváleného vládou. Děti do dvou let věku a řidiči motorových vozidel, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, nově nemusí mít pokrývku úst a nosu,

– od 28.3. – Ministerstvo zdravotnictví rozšířilo již dříve vydané mimořádné opatření, kterým se dočasně zakazují návštěvy pacientů u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče a návštěvy klientů v zařízeních sociálních služeb. Nově byly stanoveny výjimky ze zákazu přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení,

Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností od 28. března 2020 nařizuje zákaz umožnění přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení, s výjimkou porodu v případě rodičky, která jako cizinka potřebuje tlumočení, má závažné duševní onemocnění, je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení, a s výjimkou případů, kdy se očekává porod mrtvého plodu,

Ministerstvo iniciovalo zřízení dvou linek nabízejících první psychickou pomoc. Jedna z nich  funguje pod číslem 1212 (volba 5) a je určena všem občanům. Druhá byla spuštěna včera a poskytuje své služby výhradně pracovníkům ve zdravotnictví. Smyslem linky pro zdravotníky je pomoci jim zvládnout jejich stresové zatížení v souvislosti s koronavirem.

Cestování

Informace Ministerstva vnitra k cestování a překračování hranic

– od 16. března 2020 po dobu nouzového stavu není dovoleno českým občanům cestovat do zahraničí. Cizincům s trvalým a přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky je povoleno z území vycestovat, nebudou však do ukončení nouzového stavu vpuštěni zpět na území. Zákaz platí i pro vstup cizinců na území České republiky. Toto se nevztahuje na cizince s povolením k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu nad 90 dní, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházeli v zahraničí.

Více informací k cestování naleznete v tabulce zde.

Opatření v sociálních službách

Informace ministerstva práce a sociálních věcí

Po dobu platnosti nouzového stavu je uložena pracovní povinnost studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku s cílem zajistit poskytování péče v zařízeních sociálních služeb.

Konkrétní pracovní povinnost bude vláda ukládat v součinnosti s hejtmany
a primátorem hlavního města Prahy.

pd 16. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu se všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří provozují denní stacionář, nařizuje pozastavit činnost těchto zařízení; v nezbytně nutných případech a nezbytně nutné míře musí klientům zajistit ve spolupráci s obcemi poskytnutí jiné vhodné sociální služby.

Oblast školní docházky a vzdělávacích akcí

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Opatření vlády ČR uzavírá základní, střední a vyšší odborné školy a školská zařízení a přerušuje prezenční výuku na vysokých školách a akcích pořádaných těmito školami. Uzavření se dále týká i základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a akcích pořádaných těmito školami a institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků.

Zakázáno je rovněž zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení.

Osobní mezinárodní doprava

Informace Ministerstva dopravy

Zákaz přepravovat cestující přes hranice České republiky platí pro všechny dopravce v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad
9 osob, dopravce v mezinárodní drážní osobní dopravě a pro dopravce v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě.

Nevztahuje se na návrat českých občanů a cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů v České republice do České republiky, pro dopravu prázdných autobusů, prázdných vlakových souprav a prázdných plavidel bez cestujících zpět do ČR nebo zpět mimo ČR.

Do odvolání se také ruší zákaz jízdy kamionů nad 7,5 tuny na českých silnicích
a dálnicích v neděli a ve státní svátky.

Ošetřovné OSVČ

Informace Ministerstva průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě usnesení vlády České republiky č. 262 ze dne 19.3.2020 vyhlásilo dne 31.3.2020 v rámci programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 výzvu k podání žádosti o „OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ ZA OBDOBÍ OD 12.03.2020 DO 31.03.2020“.

– V případě potřeby s přípravou a doplněním žádosti se občané Zlína mohou obrátit na zlínský živnostenský úřad (nejlépe telefonicky na telefonním čísle 577 630 914, 577 630 915, popř. e-mailem na jkm@zlin.eu).

Informace také na webu města Zlína:  https://www.zlin.eu/aktualni-informace-o-osetrovnem-pro-osvc-aktuality-5511.html

Oblast vězeňské služby

Informace Ministerstva spravedlnosti  

Po dobu vyhlášení nouzového stavu jsou zakázány návštěvy obviněných ve vazební věznici, odsouzených ve výkonu trestu ve věznicích a chovanců v ústavech pro výkon zabezpečovací detence.

Zařazení koronaviru na seznam nakažlivých nemocí

Nařízení vlády, dále nově doplnilo na seznam nakažlivých lidských nemocí koronavirus SARS-CoV-2; to znamená, že úmyslné šíření nového koronaviru bude nově trestným činem.

OPATŘENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ZLÍN

Příspěvkové organizace a organizační složky města:

– od 11. 3. 2020 jsou uzavřeny: Městské divadlo Zlín, Městské lázně Zlín, Památník Tomáše Bati, Alternativa – kulturní institut Zlín, Kongresové centrum Zlín, Filharmonie Bohuslava Martinů a kluby seniorů,

– všechny mateřské školy jsou uzavřeny s platností od pondělí 16. března 2020.

 – od pondělí 23. 3. 2020 se z důvodu velmi nízkého využití uzavírají Jesle M. Knesla a Jesle Budovatelská. V provozu pak zůstanou Jesle na Tyršově nábřeží. Zde mohou rodiče, v případě zájmu, dát děti i z uzavřených jeslí.

– letošní zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Zlínem a Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně se uskuteční bez přítomnosti dětí, a to v původním termínu 3. dubna 2020.

ZOO Zlín

www.zoozlin.eu

Dne 16. března  došlo k uzavření ZOO Zlín pro veřejnost. Zoologická zahrada bude veřejnosti zpřístupněna dle aktuálního vývoje epidemie koronaviru. O dalším postupu bude ZOO Zlín i statutární město Zlín včas návštěvníky informovat.

Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice (MHD)

www.dszo.cz

–        v trolejbusech a autobusech je zrušen doplňkový prodej jízdenek u řidičů,

–        je zastaven nástup i výstup cestujících předními dveřmi vozidel MHD, přední dveře se neotvírají,

–        dále pak s platností od pondělí 16. března 2020 budou v pracovních dnech jezdit vozidla MHD podle jízdních řádů                 platných pro prázdninové období („Pracovní dny L a Z“).

– do vozů MHD pouze s rouškou nebo šátkem – Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice zavádí od 19. 3. 2020 opatření pro cestující v trolejbusech a autobusech MHD v podobě povinného používání ochranných roušek nebo jiný způsob zakrývání úst a nosu. Od úterý 17. března DSZO bylo používání roušek cestujícím pouze doporučeno.

Magistrát města Zlína (MMZ)

www.zlin.eu

Magistrát města Zlína má od středy 18. 3. 2020 do odvolání upraveny úřední hodiny v následujícím režimu:

– pondělí 9–12 h a středa 13–16 h. Osobní jednání na útvarech MMZ Zlína fungují na základě předchozí telefonické či e-mailové domluvy. V úterý, čtvrtek a pátek jsou budovy a pracoviště magistrátu pro veřejnost uzavřeny. K vyřizování svých záležitostí lze využít e-mailové kontakty, telefonní spojení a objednávkový systém. Informace naleznete na webu zlin.eu a telefonním čísle 577 630 111.

na magistrát města Zlína pouze s rouškou nebo šátkem – od čtvrtku 19. 3. 2020 je do prostor magistrátu města Zlína povolen vstup pouze osobám, které budou mít ústa i nos chráněna pomocí roušky, šátku nebo šály,

– platby za komunální odpad a ze psů – místní poplatky za komunální odpad a ze psů bude možné na pokladně Magistrátu města Zlína platit nejdříve až od 4. května 2020. Účelem tohoto opatření je omezit počet osobních návštěv s ohledem na riziko šíření viru a ochránit tak zdraví všech občanů města Zlína. Pokud je to možné, doporučujeme přednostně využít bezhotovostní úhrady poplatků.

V důsledku výše uvedených skutečností nebude správce poplatků nijak sankcionovat opožděný termín úhrady místních poplatků za komunální odpad a ze psů, pokud tyto poplatky budou uhrazeny v náhradním termínu do 15. června 2020,

město upozorňuje všechny žadatele o městský byt ve Zlíně (standardní byty i byty pro seniory), kteří mají podanou žádost o nájem městského bytu ve Zlíně a musí dle platných Pravidel v termínu od 1. 4. 2020 do 31. 5. 2020 aktualizovat svoji žádost, aby vzhledem k aktuální situaci vyhlášení stavu nouze vyčkali s aktualizací žádosti až do ukončení nouzového stavu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě usnesení vlády České republiky vyhlásilo dne 31.3.2020 v rámci programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 výzvu k podání žádosti o „OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ ZA OBDOBÍ OD 12.03.2020 DO 31.03.2020“. V případě potřeby s přípravou a doplněním žádosti se občané mohou obrátit na zlínský živnostenský úřad (nejlépe telefonicky na telefonním čísle 577 630 914, 577 630 915, popř. e-mailem na jkm@zlin.eu). Informace také na webu města Zlína:  https://www.zlin.eu/aktualni-informace-o-osetrovnem-pro-osvc-aktuality-5511.html

Městská policie Zlín

www.mpzlin.cz

– omezení provozu  a vstupu do budovy městské policie s platností od pátku 13. 3. 2020,

– lhůty pro dořešení přestupkového jednání budou prodlouženy do 60 dnů.

Technické služby Zlín

www.tszlin.cz

zachovají rozsah poskytovaných služeb, ale omezují hotovostní platby, výdej známek i popelnic v Loukách,

– nejsou možné ani platby a převzetí parkovacích karet v podchodu SVIT,

– i nadále zajistí zákazníkům zejména svoz odpadu, jen objednávka a úhrada proběhne vzdáleným způsobem,

– pro objednávky služeb vždy nejprve volejte 577 111 411 a informujte se o možnostech bezhotovostní úhrady služeb. Známky Vám pracovníci Technických služeb zašlou a popelnice přivezou.

S ohledem na mimořádnou situaci ale Technické služby Zlín až do odvolání zrušily:

–          sobotní mobilní svozy odpadu (objemných a nebezpečných odpadů, kovů a bioodpadu),

–          sobotní přistavování velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad,

–          jarní úklid (sobotní mobilní svoz objemného odpadu a bioodpadu), který ve spolupráci s Technickými službami Zlín organizuje Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína.

městská parkoviště zdarma – usnesením vlády České republiky jsou všechna městská parkoviště na území statutárního města Zlína s okamžitou platností k dispozici řidičům zdarma.

Informace statutárního města Zlína 

– V souvislosti s usnesením vlády ČR ze dne 15.3.2020 nebude MMZ vydávat v termínu do 11. 4. 2020 rybářské a lovecké lístky,

–        po dobu karantény vyhlášené vládou ČR se zakazuje vstup na veřejně přístupná sportoviště ve správě statutárního města Zlín,

– statutární město Zlín pozastavilo gratulace a roznášení dárkových balíčků k jubileím pro seniory města Zlína. Balíčky budou dodatečně rozneseny po skončení mimořádných opatření,

pravidelné zasedání členů Zastupitelstva města Zlína se s ohledem na aktuální situaci v měsíci březnu neuskuteční,

– vedení města Zlína se vzhledem k současnému stavu dohodlo, že společnosti a občané, kteří by z důvodů nařízených preventivních opatření proti šíření COVID-19 měli problém s platbou nájmu v městských bytových nebo nebytových prostorech, budou moci svou dubnovou a květnovou platbu odložit. V tomto období jim tak nebude hrozit ukončení nájemního vztahu na základě nezaplacení nájemného. Pokud rada města nerozhodne jinak, budou muset nájemci odložené platby uhradit do konce roku 2020.

Pomoc osamělým seniorům

Statutární město Zlín ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže nabízí osamělým zlínským seniorům v nouzi, ve věku nad 70 let, zakoupení a dopravení krizového potravinového a hygienického balíčku do místa bydliště. 

Potravinový balíček obsahuje: chleba, máslo, 1x těstoviny, 1x rýže, 3x masová konzerva, 2x paštika, 1x balení plátkového sýru, 5x instantní polévka. Hygienický balíček obsahuje: toaletní papír, papírové kapesníky, mýdlo, šampón.

V případě potřeby volejte v pracovní dny od 8.00 hodin do 16.00 hodin na tel. čísla Odboru sociálních věcí MMZ: 778 400 186, 778 400 187

Pomoc bude poskytnuta osamělým seniorům maximálně 1x týdně a doručena nejpozději do 48 hodin od kontaktování sociálního pracovníka Odboru sociálních věcí MMZ na výše uvedených mobilních telefonech.

Tato pomoc bude poskytovaná statutárním městem Zlínem od 17. 3. 2020, v souladu s usnesením Vlády ČR o přijetí krizového opatření, a to po dobu jeho platnosti.

Pomoc je určena osamělým seniorům v nouzi (nad 70 let), kteří nejsou schopni si potraviny a základní hygienické potřeby zajistit vlastními silami či osobou blízkou.

Pomoc dobrovolníků

Dobrovolníci, kteří jsou ochotni v době vyhlášeného nouzového stavu pomoci formou poskytnutí služeb, zboží, roušek apod., mohou město kontaktovat prostřednictvím emailu: dobrovolnici@zlin.eu

zdroj: zlin.eu